פיקוח

מנגנון הפיקוח שלנו בא להבטיח כי מוצרים הנושאים את תו "חי בריא" מקורם אכן בבעלי חיים שגדלו בהתאם לדרישות תקני "חי בריא"."חי בריא" התקשרה עם חברת הפיקוח "אגריאור" שתערוך את הביקורות ותקבל החלטות לגבי מתן אישורים לעמידה של המשקים ויחידות שרשרת השיווק בדרישות תכנית "חי בריא".

בנוסף, מנהלת חי בריא מערך זיהוי גנומי במשקי בקר לבשר וצאן לבשר על מנת לאפשר עקיבות (traceability) של כל נתח בשר, מהמזלג עד למשק בו גדל בעל החיים. מעבר ליתרונות בהקשר של בטיחות הציבור, המשמעות היא יכולת זיהוי זיופים בהצגת תוצרת שאינה תוצרת "חי בריא" – כתוצרת "חי בריא" באופן ברור ומיידי.

כחלק מתהליך הפיקוח ילקחו דגימות של מוצרי בשר הנושאים את תו "חי בריא" לצורך ביצוע זיהוי גנומי.
נקודת שיווק שבה יתגלה כתוצאה מבדיקת הזיהוי הגנומי כי תוצרת הנמכרת כתוצרת "חי בריא" אינה באה ממשקי "חי בריא" תוסר לאלתר מתכנית "חי בריא" ויינקטו כנגדה צעדים משפטיים.

אגריאור הינה חברת פיקוח עצמאית ובלתי תלויה בעלת ניסיון וותק רב שנים בפיקוח על תוצרת חקלאית והיא מבצעת את תהליך הפיקוח עבור תכנית "חי בריא" בהתאם לנהלים הקבועים בתקן ISO65.

עבודה עם חברת פיקוח עצמאית ובלתי תלויה, מבטיחה למגדלים, למשווקים ולצרכנים כי תהליך הפיקוח וההתעדה הינו אמין ונטול ניגוד עניינים.